Hur funkar en biogasanläggning för lantbruk?

  • Publicerat
  • Publicerat i Företag
  • Uppdaterad
  • 3 min. läsning

Hur funkar en biogasanläggning för lantbruk?

[Innehåller länkar till WIPinnovation]

Något som kan vara smart för dig med lantbruk är att satsa på en egen biogasanläggning. En biogasanläggning för lantbruk är en anläggning som omvandlar organiskt material från jordbruket, såsom gödsel, grödor, grönsaker, och annat organiskt avfall, till biogas och biogödsel genom en process som kallas anaerob nedbrytning. Den biogas som du producerar på detta sätt, den kan du sedan använda för att generera el med, eller värme så väl som drivmedel.

Så funkar det med en biogasanläggning för lantbruk

Vi ska kika lite på hur det fungerar med en biogasanläggning för lantbruk. Allra först så gäller det att samla in allt organiskt material från din gård. Detta kan bestå av gödsel från djur, rester från grödor eller grönsaksodlingar, matavfall från gårdsarbetare och eventuellt annat organiskt avfall från omgivningen.

När du samlat in allt material, så måste detta ibland förberedas och förbehandlas för att förbättra effektiviteten i biogasproduktionen. Det kan innebära att grovt material krossas eller malas ner för att öka ytan för mikroorganismer att verka på, eller att justera pH-värdet för att optimera förhållandena för den anaeroba nedbrytningen.

Materialet förs sedan in i den slutna tank som finns på anläggningen. Det är i den som själva nedbrytningen sker. Mikroorganismer bryter ner det organiska materialet i frånvaro av syre. Under nedbrytningsprocessen produceras sedan både biogas och biogödsel.

Den producerade biogasen samlas sedan upp och kan användas som en smart energikälla för att generera el och värme, eller omvandlas till fordonsbränsle. Biogasen kan också användas för att driva gårdsutrustning eller för att säljas till elnätet.

Produktion av biogödsel

Samtidigt som biogasen produceras bildas också biogödsel som är en näringsrik vätska som kan användas som gödsel för grödor på din gård. Biogödseln är rik på kväve, fosfor och andra näringsämnen som är värdefulla för att förbättra jordens bördighet och grödors tillväxt.

Genom att använda en biogasanläggning kan du som lantbrukare inte bara producera förnybar energi och minska din klimatpåverkan genom att minska utsläppen av växthusgaser från organiskt avfall, utan också producera en värdefull gödselkälla för att förbättra markens näringsinnehåll och grödors avkastning.

Lämna ett svar